Overzichtsplan

Prijzen

Voor de grote zalen zijn onze prijzen voor 2024 geindexeerd.  Voor verhuur 2023 blijft de dagprijs per zaal/keuken en waarborg 250, zowel voor de bestande als nieuwe overeenkomsten.

De volgende dagprijzen in euro zijn van toepassing voor 2024:

Lokaal prijs eerste dag per aaneensluitende extra dag

Zaal A

260 130
Zaal B 260 130
optie beamer 75 in overleg 
Zaal C 260 130
Keuken 260 130
Dessauvage 100* -
Instuif 200 100
Vormingslokaal* 200 100

 

 

 

 

 

 

 

De waarborg bedraagt 250 euro per contract. Deze waarborg zal binnen de maand na activiteit worden teruggestort op het rekeningnummer van waarop het saldo is betaald.

Indien men meerdere dagen achter elkaar gebruikt (bijvoorbeeld voor vrijdag opzetten en levering brouwer, weekend activiteit en maandag afbreken en ophalen materiaal) kan er een speciaal weekend-tarief uitgewerkt worden. Graag vermelden in aanvraag.

De "Dessauvage" is een kleine ontmoetingsruimte, en wordt per dagdeel verhuurd. De aangegeven prijs is inclusief beamer + scherm (72")

Het "Vormingslokaal" is de voormalige "kind en Gezin" ruimte, nu nog in renovatie. We verwachten deze werken binnen afzienbare tijd aan te vangen en in 2023 te beindigen.  

Reservatie is pas een feit na terugsturen ondertekende gebruiksovereenkomst en bij betaling van een voorschot van 25% van de huurprijs binnen de 10 dagen na opstellen van de gebruiksovereenkomst.  Het saldo moet voldaan zijn ten laatste 14 dagen voor het gebruik.  Bij annulatie wordt het voorschot ingehouden.

Er wordt alleen op verzoek een voorschot- en of eindfactuur opgesteld.

Kortingen

Op de dagprijzen zijn de volgende kortingen mogelijk.

Bij twee opeenvolgende dagen (bv gebruik voor een heel weekend) wordt een korting toegepast voor de tweede dag. 

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het gebruik van de lokalen tijdens een bepaald dagdeel (voormiddag, namiddag, avond) mogelijk met korting tot 35%. Dit geldt niet op feestdagen.

Verenigingen kunnen voor een vaste weekavond op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag een periodieke gebruiksovereenkomst afsluiten voor hun avondactiviteiten.
De niet vervuilende activiteit van max 3 uur: tot 1/5 van de dagprijs, tevens beperkte private kastruimte ter beschikking.

Alnaargelang de aard van de activiteit kunnen erkende VZWs met sociale doelstelling die actief zijn in de parochiale zone Kessel-lo mits goedkeuring door de Kerkraad St Joannes Bosco een tarief krijgen aangepast aan de duur van hun activiteit.

Liturgische vieringen van de parochiale zone Kessel-Lo zijn vrijgesteld van bijdrage, maar aanvraag en afhandeling verloopt op dezelfde manier. 

Toegelaten combinaties van de grote zalen en keuken

Het hoofdgedeelte van het Centrum kan door scheidingswanden opgedeeld worden, we spreken van Zaal A (met aanliggend de keuken), Zaal B (met vast podium en optioneel scherm/beamer) en Zaal C.  

Omwille van brandveiligheid (minstens 2 uitgangen nodig indien > 99 personen), om praktische redenen (Keuken - water, afvoer, koelinstallatie - is alleen toegankelijk vanuit Zaal A) en geluidsoverdracht  zijn niet alle delen apart te gebruiken. Zie de regels hier beneden.

De opstelling van de tussenwanden dient vooraf besproken te worden, standaard worden de wanden opengezet.


Feesten:

De keuken wordt alleen aangeboden samen met Zaal A

Zaal B wordt alleen aangeboden samen met Zaal A

Zaal C wordt alleen aangeboden samen met Zaal A + Zaal B

Indien beschikbaar  kan ook een grote zaal of zaal Dessauvage worden aangeboden voor logistiek gebruik (bijvoorbeeld omkleden)  - dit aan gereduceerde prijs.

Bij gesloten panelen tusssen zaal AB en BC is het toegelaten aantal personen beperkt tot 99 per zaal. 

 


Vergaderingen/lezingen/vieringen

In dit scenario is geen catering of tap in de zalen toegestaan.

Eigen benodigheden

Vuilniszakken (van eigen gemeente): al het vuil moet zelf afgevoerd worden na het event.

WC papier - we kunnen geen verbruik inschatten. dus dient de organisatie eigen toiletpapier mee te brengen (er is normaal altijd een rol aanwezig, gelieve er ook een achter te laten) 

Keukendoeken, vaatdoeken, afwasmiddel: voor de handwas.  De speciale middelen voor de industriele vaatwasmachine zijn inbegrepen.

Emmers en dweilen indien je drank schenkt. (In de berging van Zaal A is een kast met borstels, bezems en aftrekkers. In de keuken hangt een stoffer en blik.)

De aanwezige geluidsinstallatie en toneelspots zijn afgeregeld voor vieringen en dus niet beschikbaar.  Er is wel een party-box met microfoon ter beschikking.

Schoonmaak

Uit respect voor de volgende gebruiker, en om de onderhoudsbijdrage minimaal te kunnen houden is een schoonmaak verplicht op het einde van de activiteit.

Dit wil zeggen: laat het proper achter zoals je het zelf zou willen aantreffen.

Na gebruik gaan we ervan uit dat:

 • alle versieringen en plakband, touwen,.. verwijderd zijn
 • er geen lijmsporen nagelaten zijn
 • geen plakkerige vlekken van gemorste drank, kauwgum, etc aanwezig zijn
 • de vloer geborsteld is
 • de tafels en stoelen afgekuist en terug gestapeld op hun plaats aan de zijkant
 • bij gebruik keuken
  • aanrecht proper
  • koffiekannen gespoeld
  • gebruikt servies en potten afgewassen en terug op hun plaats
  • gebruikte toestellen (vuur, oven,..) gekuist
  • frituurvet afgelaten en friteuse uitgekuist
  • afwasmachine gespoeld en water afgelaten
 • de toiletruimtes en wc proper zijn en nog WC papier hebben
 • de drank, installatie en leeggoed zijn opgehaald*
 • al het vuil afgevoerd  (evt via stadsdiensten - zie "nuttige links" )

 

Indien dit niet het geval is worden er extra kosten aangerekend, met minimum van 1 uur kuis.

Wanneer de zaal op achtereenvolgende dagen door verschillende gebruikers gehuurd is, kunen deze onderling andere afspraken te maken. Bijvoorbeeld tafels en stoelen kunnen blijven staan voor de volgende gebruiker, er kan drank in de koelcel blijven staan of al eerder gezet worden, gebruik van materiaal van dezelfde brouwer... 

* bepaalde drankleveranciers (zie "nuttige links" ) hebben zelf toegang en kunnen dus eerder leveren en terug afhalen zonder dat aanwezigheid van de gebruiker vereist is.  Er dienen dan wel op voorhand afspraken gemaakt te worden zodat de eindkuis zoals gepland kan doorgaan.

Extra kosten

Voor een aantal gevallen van schade/verlies van materieel van het centrum en blijvend vuil hebben we standaard prijzen voorzien die van de waarborg afgetrokken worden.

 

schade/verlies euro/stuk
wijnglas 2
cavaglas 3
eetbestek 2
koffietas+ondertas 3
klein bord/stuk 5
groot bord 10
aardewerk kom 12
kookpot < 25 l  / < 30cm 75
kookpot < 75 l  / < 50cm 150
kookpot > 75 l / 50+ cm 250
Thermoskan   100
   
stoffer/blik 10
vuilnisbak WC 25
CO2 meter 50
platformkar 10 stoelen  100
verbreken zegel brandslang  100
sleutelset 150
   
schoonmaak euro
extra kuis/uur 50
afvoeren vuil 50

 

Verzekeringen

Als je per ongeluk (door je eigen fout: onoplettendheid) schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk.
Bijvoorbeeld als er bij het ophangen van een vlag een ladder per ongeluk door een raam valt.

Als prive-persoon is zulks meestal gedekt in de brandverzekering en/of familiale verzekering indien je deze hebt.

Als organisatie sluit je best de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen af om te vermijden dat het bestuur voor de kosten moet opdraaien.

Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)

Het gaat hier om schade die ‘anderen’ (derden) hebben geleden en waarvoor de organisatie verantwoordelijk is. Het gaat dus om schade veroorzaakt door een fout en waartussen een oorzakelijk verband aanwezig is.
Dit geldt in volgende omstandigheden:
• naar aanleiding van de activiteiten
• op weg van en naar de plaats waar die activiteiten plaatsvinden 
• door de gebouwen, installaties en goederen die de organisatie voor die activiteiten
gebruikt

Belangrijk om weten voor de verzekeraar is dat in de brandpolis van de eigenaar van het gebouw een clausule “afstand van verhaal” ten voordele van de huurder(s) voorzien.

Ook belangrijk om weten is dat opzet en feiten van grove schuld (dronkenschap, vechtpartijen...) standaard uitgesloten zijn.

Contractuele aansprakelijkheid (Toevertrouwd goed).

Dit is een schaderegeling voor schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is en die veroorzaakt wordt:
• Aan roerende goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekeringsnemer
• Aan gebouwen die bij gelegenheid gehuurd of gebruikt worden

Gebruiksvoorwaarden

Je bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan de infrastructuur en aan al de gebruikte materialen door onoordeelkundig gebruik. Beschadigde of verdwenen voorwerpen worden per stuk aangerekend. De schadevergoeding bedraagt de herstellings- en/of vervangingskosten.

Je mag het gebouw (zowel binnen als buiten) niet beplakken, benagelen, schilderen of van hechtingsmiddelen voorzien. Versieringen kunnen enkel na afspraak met de verantwoordelijke en in zoverre deze geen sporen achterlaten.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de orde, rust en goede zeden in en in de onmiddellijke omgeving van het centrum.

Wij rekenen erop dat de zaal proper wordt achtergelaten - zie checklist "schoonmaak". Bij niet naleven hiervan kunnen extra kuisuren aangerekend worden.

Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor de aangifte van SABAM zodra je inkomprijs hoger als € 3 ligt. Vergeet ook de "billijke vergoeding" niet indien je muziek afspeelt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor achtergelaten of gestolen materialen van jezelf of de mensen die aanwezig zijn op je activiteit.

Er zijn geen verplicht te gebruiken leveranciers voor catering en/of drank.

In geval van zware nalatigheid, schending van de gebruiksovereenkomst en/of niet betalen van de schade zijn verdere reeds getekende gebruiksovereenkomsten nietig en dit zonder vergoeding van de door de gebruiker gemaakte kosten of terugbetaling voorschot.

Andere lokalen

Nast de reguliere lokalen, stelt de kerkraad ook andere delen van het Don Bosco centrum ter beschikking van de lokale gemeenschap. 

In bepaalde gevallen is het mogelijk de gang af te huren (bijvoorbeeld voor een expositie).

De Ademtocht is voorbehouden voor de parochiale werking en vieringen.

De burelen op het 1e verdiep worden verhuurd aan DJAPO vzw

Naast de "Instuif" heeft Chiro Don Bosco Kessel-Lo zijn lokalen - zie de website van de Chiro voor eventuele verhuur. 

Vanuit een groep mensen uit de parochie is in Berismenil (Wallonie) ook een molenhuis in een volledig natuurlijke omgeving aangekocht, die door de VZW "Moulin de Belle Meuse" gerestaureerd is en waarvan het kamphuis en woonhuis verhuurd wordt.